Artikel 2.2 Bor

 • Als categorieën gevallen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de wet worden aangewezen:
  • a. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen, dan wel het in afwijking daarvan bij de bouwverordening, bedoeld in artikel 8 van de Woningwet, bepaalde aantal personen;
  • b. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal worden verschaft aan:
   • 1°. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
   • 2°. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
 • Bij de toepassing van het eerste lid wordt onder bouwwerk mede verstaan delen van een bouwwerk die zijn ontworpen of aangepast om afzonderlijk te worden gebruikt.

Rechtspraak artikel 2.2 Bor (brandveilig gebruik)

Artikel 2.2 Bor brandveilig gebruik
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.