Artikel 4 lid 3 Bijlage II Bor

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking:

  • 3. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
    • a. niet hoger dan 10 m, en
    • b. de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

Rechtspraak artikel 4 lid 3 Bijlage II Bor (bouwwerken geen gebouwen zijnde)

Artikel 4 lid 3 Bijlage II Bor (bouwwerken geen gebouwen zijnde) kan worden toegepast op de uitbreiding van een reeds vergund, maar nog niet bestaand bouwwerkRaad van State 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4687
Bij het toepassen van artikel 4 lid 3 Bijlage II Bor hoeft uitsluitend dat deel van het bouwwerk dat in strijd is met het bestemmingsplan aan de voorwaarden uit het artikel te doenRaad van State 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:348
Bij het beoordelen of sprake is van 1 bouwwerk, moet worden gekeken naar de functionele samenhang tussen de verschillende constructiesRaad van State 25 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:185
Bij het berekenen van de oppervlakte als bedoeld in artikel 4 lid 3 sub b Bijlage II Bor moet rekening worden gehouden met het ruimtebeslag dat een bouwwerk op een bepaalde ruimte legtRaad van State 1 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2952

Artikel 4 lid 3 bijlage II Bor bouwwerken geen gebouwen zijnde
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.