Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking:

9. het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen;

Rechtspraak artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor (ander gebruik van bouwwerken)

Met toepassing van artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor kan het gebruik van elk type bouwwerk (en daarbij behorende terrein) worden gewijzigdRaad van State 29 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3268
Bij de beoordeling of sprake is van een vergroting van het bouwvolume als bedoeld in artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor moet uitsluitend worden gekeken naar dat deel van het bouwwerk dat met lid 9 wordt vergundRaad van State 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1345
De zinsnede “eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten” in artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor heeft alleen betrekking op bouwactiviteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplanRaad van State 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3843
Onder bouwvolume als bedoeld in artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor wordt verstaan de omvang van het gebouwde, niet de omvang (vloeroppervlakte) van de functie of het gebruikRaad van State 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1345
Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor kan worden toegepast om af te wijken van de parkeernormen uit het bestemmingsplanRaad van State 4 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4088
Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor kan worden toegepast om woningen samen te voegen (zonder wijziging in bouwvolume of oppervlakte)Raad van State 7 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2706
Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor kan worden toegepast voor de zelfstandige gebruikswijziging van het aansluitende terreinRaad van State 20 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:477
Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor kan bij een bouwwerk uitsluitend worden toegepast indien dit bouwwerk bestaand en vergund isRaad van State 4 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:338
Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor ziet niet alleen op het gebruiken van bouwwerken, maar ook op het bouwen en slopen in strijd met het bestemmingsplanRaad van State 13 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1218
Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor kan worden toegepast bij de vergroting van een reeds fysiek bestaand gebouw, mits de vergroting in overeenstemming is met de bouwregels van het bestemmingsplan en de strijdigheid met het bestemmingsplan uitsluitend ziet op de functiewijziging Raad van State 25 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1903
Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor maakt het mogelijk om bouwwerken te gebruiken anders dan het bestemmingsplan toestaat, het artikel ziet niet op het wijzigen van gebruik van onbebouwde gronden zonder dat bouwwerken aanwezig zijnRaad van State 23 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:571
Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor kan – bij wijze van uitzondering – ook worden toegepast als er weliswaar nog niet een gebouw feitelijk aanwezig is, maar voor dat gebouw wel al een in werking getreden vergunning voor het bouwen voorlagRaad van State 17 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2433
Onder het ‘aansluitend terrein’ ex artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor wordt verstaan het terrein zoals gelegen direct aansluitend aan het bouwwerkRaad van State 9 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:687
Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor (kruimelvergunning afwijkend gebruik) kan worden toegepast in een geval waarin er weliswaar nog niet een gebouw feitelijk aanwezig was, maar voor dat gebouw wel al een vergunning voor het bouwen was verleend.Raad van State 29 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2499
Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor (kruimelvergunning afwijkend gebruik) kan worden toegepast voor het zelfstandig wijzigen van een bij een bouwwerk behorend aansluitend terrein, maar alleen als het gewenste gebruik van dat bouwwerk al is toegestaanRaad van State 2 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2887
Met het dichtmaken van een open veranda van een bouwwerk – in strijd met het bestemmingsplan – is sprake van het vergroten van het bestaande bouwvolume ex artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor (kruimelvergunning afwijkend gebruik)Raad van State 6 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3381

Artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor ander gebruik van bouwwerken
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.