Artikel 4.4 Bor

  • Onverminderd artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en voor zover dat naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is voor het nemen van de beslissing op de aanvraag, verstrekt de aanvrager bij de aanvraag de bij ministeriële regeling aangewezen gegevens en bescheiden ten aanzien van de activiteiten binnen het project waarop de aanvraag betrekking heeft.
  • De in het eerste lid bedoelde gegevens en bescheiden behoeven niet te worden verstrekt voor zover het bevoegd gezag reeds over die gegevens of bescheiden beschikt.
  • De gegevens en bescheiden worden door de aanvrager gekenmerkt als behorende bij de aanvraag.

Rechtspraak artikel 4.4 Bor (algemene gegevens aanvraag)

Artikel 4.4 Bor algemene gegevens aanvraag
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.