Artikel 6.4 Bor

 • Met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de wet, worden als adviseurs aangewezen:
  • a. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, indien de activiteit betrekking heeft op:
   • 1°. het slopen van een rijksmonument of een deel daarvan voor zover van ingrijpende aard,
   • 2°. het ingrijpend wijzigen van een rijksmonument of een belangrijk deel daarvan, voor zover de gevolgen voor de waarde van het rijksmonument vergelijkbaar zijn met de gevolgen van het geval, bedoeld onder 1°,
   • 3°. het reconstrueren van een rijksmonument of een belangrijk deel daarvan, waarbij de staat van het monument wordt teruggebracht naar een eerdere staat of een veronderstelde eerdere staat van dat monument, of
   • 4°. het geven van een nieuwe bestemming aan een rijksmonument of een belangrijk deel daarvan;
  • b. gedeputeerde staten, indien het rijksmonument buiten de krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kom ligt en het een activiteit betreft als bedoeld in onderdeel a, onder 1° tot en met 4°.
 • Indien de adviseurs, bedoeld in het eerste lid, advies uitbrengen, geschiedt dit schriftelijk binnen acht weken nadat het bevoegd gezag de gegevens, bedoeld in artikel 3:7 van de Algemene wet bestuursrecht, ter beschikking heeft gesteld.
 • Met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de wet, worden gedeputeerde staten als adviseur aangewezen, indien het een monument betreft dat krachtens een provinciale verordening is aangewezen dan wel een monument waarop, voordat het is aangewezen, een zodanige verordening van overeenkomstige toepassing is.

Rechtspraak artikel 6.4 Bor (advies over monumenten)

De Minister is belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 lid 2 Awb bij een vergunning inzake een rijksmonument ex artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo (advies over monumenten ex artikel 6.4 Bor)Raad van State 12 september 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AD3582

Artikel 6.4 Bor advies over monumenten
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.