Artikel 2.2aa Bor

Als categorie activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de wet, worden tevens aangewezen:

Rechtspraak artikel 2.2aa Bor (activiteiten die van invloed zijn op Natura 2000 en flora en fauna)

Indien voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning voor bouwen als een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming benodigd is, en de laatste vergunning niet is aangevraagd voorafgaand aan de aanvraag om de omgevingsvergunning, dan leidt het ontbreken van een verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten tot strijd met artikel 2.2aa aanhef onder onder b Bor (activiteiten die van invloed zijn op Natura 2000 en flora en fauna)Raad van State 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1258
Na verlening van een definitieve omgevingsvergunning kan hangende de beroepsfase alsnog een ontheffing Wet natuurbescherming worden aangevraagd (artikel 2.2aa Bor)Raad van State 9 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2935
Bij het beoordelen of sprake is van een zogenaamde aanhaakplicht ex artikel 2.2aa Bor moet alleen naar de gevolgen van de aanvraagde (omgevingsvergunning)activiteit worden gekeken, ontwikkelingen die losstaan van de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is verleend hoeven hierbij niet te worden betrokkenRaad van State 22 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:725

Artikel 2.2aa Bor activiteiten die van invloed zijn op Natura 2000 en flora en fauna
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.