Artikel 11.127 Bal

1. Als de minister het bevoegd gezag is waaraan een melding voor het geheel of gedeeltelijk vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 11.126, wordt gedaan, worden uiterlijk gelijktijdig met de melding de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a. de startdatum van de activiteit;
b. een toelichting waarom het vellen van de houtopstand nodig is;
c. de oppervlakte van de te kappen houtopstand in vierkante meters;
d. een specificatie van:
1 ̊. het aantal te kappen bomen;
2 ̊. de soortaanduiding van de bomen; en
3 ̊. de leeftijd van de bomen;
e. als sprake is van rijbeplanting: de onderlinge plantafstand in de rij in meters;
f. een plan hoe aan de plicht tot herbeplanting, bedoeld in artikel 11.129, wordt voldaan met ten minste de volgende gegevens:
1 ̊. de oppervlakte van de herbeplante houtopstand in m2;
2 ̊. een specificatie van:
i. het aantal herbeplante bomen;
ii. de soortaanduiding van de herbeplante bomen; en
iii. de kwaliteit van de herbeplante bomen; en
3 ̊. een toelichting over geplande uitvoering van de herbeplanting; en
g. als herbeplanting op andere grond dan de grond, bedoeld in artikel 11.129, eerste lid, gewenst is:
1 ̊. een afschrift van een gesteld maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 11.130; of
2 ̊. een afschrift van een aanvraag om een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 11.130.
2. Ten minste vier weken voor de gegevens en bescheiden, bedoeld in het eerste lid, wijzigen, worden de gewijzigde gegevens en bescheiden verstrekt aan het bevoegd gezag.

Rechtspraak artikel 11.127 Bal (gegevens en bescheiden vellen houtopstanden)

Artikel 11.127 Bal gegevens en bescheiden vellen houtopstanden
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.