Artikel 11.130 Bal

Het met een maatwerkvoorschrift toestaan van herbeplanting op andere grond dan de grond, bedoeld in artikel 11.129, eerste lid, kan:
a. als gedeputeerde staten bevoegd zijn: alleen als de herbeplanting voldoet aan bij omgevingsverordening gestelde eisen; en
b. als Onze Minister voor Natuur en Stikstof bevoegd is: alleen als:
1 ̊. de grond die de eigenaar wil beplanten in hetzelfde gebied ligt als dat waar de gevelde houtopstand zich bevond, waarbij wordt aangesloten bij de voor de toepassing van deze bepaling bij ministeriële regeling vastgestelde gebiedsindeling;
2 ̊. de grond die de eigenaar wil beplanten niet van mindere kwaliteit is dan die waarop de gevelde houtopstand zich bevond;
3 ̊. de grond die de eigenaar wil beplanten ten minste een gelijke oppervlakte heeft als die waarop de gevelde houtopstand zich bevond;
4 ̊. de gevelde houtopstand geen deel uitmaakte van een boskern; en
5 ̊. de belangen van de landbouw en de bosbouw niet worden geschaad.

Rechtspraak artikel 11.130 Bal (afbakening mogelijkheid maatwerk: herbeplanting)

Artikel 11.130 Bal afbakening mogelijkheid maatwerk: herbeplanting
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.